BEZPIECZNY PORT

STOWARZYSZENIE

facebook logo

Sentencje

"Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj." Mark Twain

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

§ 1

DEFINICJE

 

Administrator Danych Osobowych zwraca uwagę, iż wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w niniejszej polityce prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”) wielką literą, a nie zdefiniowane w Polityce Prywatności, mają znaczenie przypisywane im w branży prawniczej, teleinformatycznej lub handlowej.

 

Administratorem Danych Osobowych (zamiennie również jako: „Administrator”) jest Stowarzyszenie „Bezpieczny Port” z siedzibą w Trzciance, z adresem rejestracyjnym przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41 lok. 6, które wpisane jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000638855, dla którego dokumentację rejestrową prowadzi Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające numer NIP: 7632132716; REGON: 365487746, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: + 48 604 603 174, przetwarzające dane osobowe użytkowników strony internetowej działającej pod adresem: http://bezpiecznyport.trz.pl/index.php (dalej jako: „Strona”).

Dane Osobowe (zamiennie również jako: „Dane”) – to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przy czym przez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną należy rozumieć osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, adres poczty elektronicznej (dalej jako: „Dane Osobowe”).

§2

CELE POLITYKI PRYWATNOŚCI


Administrator Danych Osobowych przykłada wielką wagę do respektowania praw przysługujących użytkownikom korzystającym z usług i funkcjonalności oferowanych w ramach Strony jak i użytkownikom korzystającym ze Strony bez korzystania z usług i funkcjonalności oferowanych w ramach Strony (dalej jako: „Użytkownicy” lub w liczbie pojedynczej „Użytkownik”), ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. W związku z tym gromadzimy jedynie minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć potrzeby Użytkowników oraz dostosować Stronę, jej funkcjonalności i ergonomię do zmieniających się oczekiwań Użytkowników.  Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane Użytkowników, w tym Dane Osobowe oraz inne, nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie.

§ 3

PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „Rozporządzenie RODO”), a także innymi właściwymi przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Administrator dla skutecznej ochrony Danych stosuje odpowiednie do zagrożeń i kategorii Danych środki bezpieczeństwa przetwarzania Danych, spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.

Każdy Użytkownik powierza Administratorowi swoje Dane, w zakresie określonym poniżej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z wyartykułowanymi w Polityce Prywatności zasadami, nie powinien odwiedzać Strony, ani korzystać z usług oraz funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem Strony.

Zakres przetwarzanych przez Administratora Danych


Zakres Danych zbieranych przez Administratora jest uzależniony od tego, jakie Dane Użytkownik podaje lub pozostawia korzystając ze Strony tj. w szczególności:

 • Dane podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z określonych usług lub funkcjonalności Strony, których zakres każdorazowo jest określony w odpowiednim formularzu związanym z korzystaniem z danej usługi lub funkcjonalności Strony (np. adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko) – dodatkowych informacji o zakresie Danych podawanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług lub funkcjonalności Strony udziela Administrator lub Inspektor Ochrony Danych (w przypadku jego powołania);
 • Dane pozostawiane przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze Strony.

W każdym przypadku podanie Danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania danych przez Użytkownika, może utrudnić lub uniemożliwić (w przypadku nie podania Danych oznaczonych jako niezbędne) korzystanie z określonej usługi lub funkcjonalności Strony.

Podczas korzystania ze Strony, w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe, z których korzystają Użytkownicy, wchodzić mogą również inne podmioty, będące dostawcami serwisów, których wtyczki umieszczono na Stronie, w tym: facebook.com (Administrator może posiadać na nich swoje profile). Informacje te mogą zawierać Dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować aktywności Użytkownika w serwisach internetowych. To, które konkretnie informacje są pozyskiwane, zależy od rodzaju urządzenia i ustawień oprogramowania, których Użytkownik używa. Każdy z dostawców określa zasady i cele pozyskiwanych informacji na własnych stronach internetowych. W urządzeniach, z których korzystają Użytkownicy zapisywane mogą być również pliki cookies innych podmiotów, będących dostawcami serwisów, których wtyczki umieszczono na Stronie, w tym: facebook.com (Administrator może posiadać na nich profile). Umożliwia to Użytkownikom korzystanie ze zintegrowanych funkcjonalności, w tym możliwości bezpośredniego przejścia przez Użytkownika do jednego z nich na konto profilowe danego Użytkownika, aby przeglądać treści prezentowane na koncie Administratora. Każdy z dostawców określa zasady wykorzystywania przez siebie plików cookies na własnych stronach internetowych.

Dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Osoba kontaktowa:

Stowarzyszenie Bezpieczny Port, 64-980 Trzcianka, ul. Gen. H. Sikorskiego 41/6 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel.: 604 603 174

Administrator – wobec braku obowiązku prawnego – nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych oraz korzystaniem przez Użytkowników z przysługujących im praw związanych z przetwarzaniem Danych może kontaktować się z Administratorem (dane podane powyżej).

 

Cele przetwarzania Danych


Dane Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

 • umożliwienie Użytkownikom korzystania z usług oraz funkcjonalności Strony (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – dobrowolna zgoda i art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do świadczenia usług/wykonania umowy);
 • odpowiadanie przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – dobrowolna zgoda i art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do świadczenia usług/wykonania umowy),
 • wypełnianie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora oraz dochodzenia ochrony praw autorskich i innych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – uzasadniony interes Administratora).

Okres przetwarzania Danych

Administrator będzie przetwarzał Dane wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których Dane te są przetwarzane lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika (w przypadkach przetwarzania Danych na podstawie zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO), chyba że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania Danych np. przetwarzanie Danych w celach statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń.

 

Odbiorcy Danych

Dane Osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcą usług IT, agencjom marketingowym, dostawcą usług księgowych i in.,
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania Danych Osobowych Użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • wyjątkowo – odbiorcom z państw trzecich tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli będzie to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub jeżeli będzie to uwarunkowane inną podstawą w obowiązujących przepisach prawa.

W przypadku, o którym mowa w pkt 1) powyżej podmioty przetwarzające będą przetwarzały Dane Osobowe Użytkowników na podstawie umowy zawartej z Administratorem, w której określone zostaną warunki i zasady przetwarzania Danych Osobowych spełniające wymagania określone przez obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku, o którym mowa w pkt 2) powyżej Administrator przekaże Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w przypadku rzeczywistego istnienia podstawy prawnej dla takiego udostępnienia.

W przypadku, o którym mowa w pkt 3) powyżej, Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości przekazania Danych Osobowych odbiorcom z państw trzecich.

 

Prawa Użytkownika

Każdemu Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przysługują następujące prawa:

 • prawo do dostępu do Danych oraz uzyskania kopii Danych;
 • prawo do żądania sprostowania Danych;
 • prawo do usunięcia Danych, przy czym warunkiem skorzystania z tego prawa jest zaistnienie jednej z następujących przesłanek:
  1. Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której Dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania;
  4. Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  6. Dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Rozporządzenia RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Danych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody) – wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem);
 • prawo do przenoszenia Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody lub są niezbędne w celu świadczenia usługi),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych.

W przypadku korzystania z prawa, o którym mowa w pkt 6 ) powyżej, wycofanie zgody następuje poprzez pisemne lub elektroniczne powiadomienie Administratora na adres podany w § 1.

W sprawach związanych z korzystaniem z wyżej wymienionych praw można kontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (w przypadku jego wyznaczenia przez Administratora).

§ 4

WYŁĄCZENIA


Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy stron internetowych podmiotów, których dane kontaktowe lub linki mogą widnieć na naszych stronach. Podajemy linki do innych stron wyłącznie dla wygody i informacji Użytkownika. Inne strony mogą mieć swoje własne zasady ochrony Danych. Administrator nie bierze odpowiedzialności za informacje, dostarczone przez te strony, albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani  za jakiekolwiek inne działania tych stron.

§ 5

KORZYSTANIE Z NARZĘDZIA Google Analytics

Strona korzysta z narzędzia Google Universal Analytics. Wykorzystanie tego narządzenia odbywa się z zasadami ochrony prywatności, które dostępne są pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/. Istnieje możliwość zablokowania narzędzia Google Universal Analytics, zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Polityki Prywatności zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Informacja dotycząca FB 

facebook logo

FUNPAGE facebook
https://www.facebook.com/BezpiecznyPortTrzcianka/

Uprzejmie wskazujemy, iż zamieszczenie komentarzy lub polubienie niniejszego profilu czy też zamieszczonych w nim postów, powoduje przekazanie nam Państwa danych osobowych, a tym samym wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W związku z powyższym, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), informujemy, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem niniejszego profilu jest Stowarzyszenie „Bezpieczny Port” z siedzibą w Trzciance, z adresem rejestracyjnym przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41 lok. 6, które wpisane jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000638855, dla którego dokumentację rejestrową prowadzi Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające numer NIP: 7632132716; REGON: 365487746, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: + 48 604 603 174;
 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 3. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 4. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji z Państwem i odpowiadania na komentarze zamieszczone na profilu;
 5. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
 6. dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych;
 7. dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, chyba że przepisy obowiązującego prawa nałożą obowiązek ich przetwarzania przez dłuższy okres;
 8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub inne przepisy prawa;
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

RODO

Szanowni Państwo
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.


Uprzejmie informujemy:

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu korzystania z oferty stowarzyszenia Bezpieczny Port. W szczególności w przypadku realizowanych projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł ( Urząd Miejski, Gminny, Starostwo Powiatowe).

  • W dowolnym momencie istnieje możliwość dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcie, cofnięcie zgody.
  • Dane nie podlegają profilowaniu i są przetwarzane jedynie w celach realizacji statutowych Stowarzyszenia Bezpieczny Port.
  • Dane mogą być przetwarzane przez podmioty świadczące na rzecz administratora danych usług. W szczególności przez podmioty finansujące lub współfinansujące realizowane projekty. Udostępniane dane są ograniczane do niezbędnego minimum zwykle jest to lista obecności zawierająca imię i nazwisko uczestnika zajęć. W szczególnych przypadkach (np. ubezpieczenie) mogą być poszerzone o dane umożliwiające zidentyfikowanie uczestnika.
  • Stowarzyszenie również gromadzi wizerunki / zdjęcia z realizowanych zajęć / projektów / osób biorących udział w realizacji projektów / zajęć. Dokumentacja fotograficzna wymagana jest przez podmioty współfinansujące. Zdjęcia publikowane są na stronie stowarzyszenia BezpiecznyPort.trz.pl oraz w mediach społecznościowych FB. Zdjęcia mogą być wykorzystywane również przez podmioty współfinansujące w celach informacyjnych oraz przez media takie jak prasa telewizja, internetowe serwisy informacyjne.
  • Administratorem danych jest Stowarzyszenie Bezpieczny Port z siedzibą prawnego zamieszkania
   Sikorskiego 41/6 64-980 Trzcianka, Tel.: 604 603 1745 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Deklaracja członkowska

Poniżej deklaracja członkowska do pobrania i wypełnienia:

Deklaracja członka wspierającego:

Deklaracja członka zwyczajnego

Zarząd podjął uchwałę o wysokości skłądek członkowskich.

W 2017 roku składka członkowska wynosi 30 zł a za każdego kolejnego członka rodzin 15 zł.

Składka płatna w ciągu miesiąca dla nowozarejestrowanych, dla zarejestrowanych - płatna do końca I kwartału danego roku.

www.BezpiecznyPort.trz.pl  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel.: 604 603 174
64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 41/6