BEZPIECZNY PORT

STOWARZYSZENIE

Statut stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA „BEZPIECZNY PORT”
Przyjęty na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia o nazwie „
Bezpieczny Port
w
dniu 26-07-2016 r.

 

STATUT

STOWARZYSZENIA „BEZPIECZNY PORT”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Bezpieczny Port”, w dalszej części zwane Stowarzyszeniem. Siedzibą stowarzyszenia jest 64-980 Trzcianka.

§ 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla prowadzenia działalności społecznej w szczególności propagowania sportów wodnych, pozostałych sportów, turystyki, organizowania szkoleń, dla wszystkich ludzi, a w szczególności dla osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin patologicznych, niepełnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 3. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, 1923) oraz niniejszego statutu.

§ 5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 8. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

2 Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 9.

1.Celem Stowarzyszenia jest:

1) Upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności przez uprawianie sportów wodnych.

2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności żeglarstwa, motorowodniactwa, sportów nurkowych.

3) Działania na rzecz poprawy warunków do uprawiania sportu i turystyki w tym także wspieranie inicjatyw społecznych poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych.

4) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

5) Działalność wydawnicza, edukacyjna i szkoleniowa.

6) Działalność charytatywna.

7) Ochrona i promocja zdrowia.

8) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci z rodzin niepełnych i zagrożonych wykluczeniem.

9) Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

10) Propagowanie osiągnięć nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

11) Propagowanie kultury, sztuki oraz ochronę dóbr kultury i tradycji.

12) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

13) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

14) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

15) Propagowanie konwencji praw osób niepełnosprawnych.

16) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

17) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

18) Działania na rzecz walki z barierami architektonicznymi uniemożliwiającymi funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

19) Promocja i organizacja wolontariatu.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) Propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia; w szczególności propagowanie żeglarstwa, motorowodniactwa, sportów nurkowych oraz innych sportów.

2) Stworzenie placówki sportowo - turystyczno – kulturalnej oraz agroturystycznej.

3) Organizowanie nieodpłatnych i odpłatnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz pozostałych osób zainteresowanych.

4) Prowadzenie działań aktywizacyjnych i pomocowych dla osób nieuprawiających czynnie sportu i turystyki.

5) Organizowanie nieodpłatnych i odpłatnych spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalnych, sportowych , konkursów, organizowanie kursów, szkoleń, egzaminów.

6) Propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat aktywnego wypoczynku, turystyki, turystyki żeglarskiej, motorowodnej.

7) Prowadzenie kampanii na rzecz upowszechniania zdrowego stylu życia.

8) Promowanie i rozwijanie wiedzy o regionie.

9) Organizowanie nieodpłatnych szkoleń i kursów na tematy związane z działalnością Stowarzyszenia.

10) Nieodpłatną współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi.

11) Zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

12) Współpracę z innymi stowarzyszeniami i fundacjami, instytucjami i firmami o podobnych celach działania.

13) Propagowanie działalności Stowarzyszenia poprzez radio, telewizję, prasę, internet.

14) Rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących Stowarzyszenie.

15) Nieodpłatne organizowanie prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej i reklamowej.

16) Nieodpłatne prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleniowych.

17) Współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą, a także z władzami samorządowymi, rządowymi i służbami mundurowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia.

18) Nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, biuletynów i innych wydawnictw służących celom statutowym Stowarzyszenia.

19) Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach podnoszących kwalifikacje wolontariuszy i pracowników Stowarzyszenia.

20) Organizację zajęć ogólnorozwojowych, szkoleń, kursów, egzaminów, rejsów na śródlądziu i morzach, ocenach w kraju i za granicą.

21) Współpracę z firmami i instytucjami prowadzącymi kursy, szkolenia oraz egzaminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

22) Cele i sposoby ich realizacji wskazane w ust.1 i 2 mogą być realizowane zarówno odpłatnie jak i bezpłatnie.

§ 10. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 12. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych

 2. wspierających

 3. honorowych

§ 13. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,

 2. przedstawi pozytywną opinię czterech członków stowarzyszenia.

§ 14. Członkiem Zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15. Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 16. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 17. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 18. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w § 16 pkt. 1,2, 3 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 19. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka wspierającego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 20. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres jednego roku, nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działanie na szkodę Stowarzyszenia lub na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia złożony do Zarządu. W sprawie skreślenia Zarząd podejmuje uchwałę.

3. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.

4. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć w terminie 30 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 21

1. Władzami Stowarzyszenia są: 1) Walne Zgromadzenie. 2) Zarząd. 3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 5 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 22. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.

 2. Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 23. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków zwyczajnych pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Pozostałych członów wspierających i honorowych nie ma obowiązku zawiadamiać pisemnie.

§ 24. 1. Walne Zgromadzenie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie ma połowy uprawnionych członków Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia pół godziny później tego samego dnia i może ono skutecznie obradować, jest prawomocne niezależnie od ilości członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie Wspierający, Honorowi i zaproszeni goście.

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d)wybór prezesa i członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jej członków,

e) ustalenie wysokości składek członkowskich,

f) nadawanie godności członka honorowego,

g) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,

h)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

i)podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych podmiotów organizacyjnych,

j) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

k) podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

l) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

m) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia lub jego władze.

n) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy, b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 25. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z prezesa, trzech wiceprezesów i dwóch członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§26. Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i nadzorowanie pracy jednostek podległych Stowarzyszeniu.

3. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.

4. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

5. Sporządzanie sprawozdań z działalności, w tym sprawozdania finansowego.

6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

7. Uchwalanie planów działania Stowarzyszenia.

8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.

9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członków powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia.

10. Uchwalanie i nadzorowanie Regulaminów Organizacyjnych powołanych jednostek

11. Powoływanie i zatrudnianie kierowników organizacyjnych jednostek podległych Stowarzyszeniu, zatrudnianie pracowników jednostek organizacyjnych. a także osób niezbędnych do realizacji zadań statutowych.

12. Zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.

13. Zatrudnianie lub zawieranie umowy zlecenia czy też umowy o dzieło w przypadku potrzeby wykonania prac wymagających szczególnych kompetencji lub uprawnień.

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się przewodniczącego

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia i podległych jednostek,

 2. wykonywanie kontroli wyrywkowych na zlecenie Zarządu,

 3. Przedstawianie Zarządowi wniosków pokontrolnych i składanie pisemnych wyjaśnień,

 4. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia,

 5. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

 6. Opiniowanie sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

3) mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia nie wyżej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa GUS za rok poprzedni

4. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V Majątek Stowarzyszenia

§ 28. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1) nieruchomości, ruchomości, i inne prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie (w szczególności w drodze darowizny zapisu, spadku, umowy kupna),

2) środki finansowe pochodzące z:

 1. składki członkowskie,

 2. odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,

 3. dochodów z nieruchomości i praw majątkowych,

 4. subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

 5. ze zbiórek publicznych,

 6. dotacje, granty, subwencje,

 7. wpływy z działalności statutowej.

§ 29. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA

§ 31

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w sprawach majątkowych uprawnieni są działający łącznie: prezes zarządu z którymkolwiek wiceprezesem.

 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w sprawach innych niż majątkowe uprawnieni są działający samodzielnie: prezes zarządu lub wiceprezes.

 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w sprawach innych niż majątkowe działając łącznie prezes i wiceprezes mogą upoważnić inną osobę lub osoby.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie niezależnie od ilości członków podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów.

§ 33. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 34. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

www.BezpiecznyPort.trz.pl  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel.: 604 603 174
64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 41/6